Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag

Att ta tillvara medlemmarnas intressen i Björnhults GK
Att verka för god stämning inom klubben
Att verka för att golfens regelverk och förordningar efterlevs
Att i nära samarbete med Banägarna verka för att Björnhults GK är en attraktiv klubb att vara medlem i
Att ansvara för klubbens ekonomi
Att leda och stödja klubbens verksamheter
Att via klubbens hemsida hålla medlemmarna informerade om verksamheternas aktiviteter
Att vara uppdaterad på information från Sveriges Golfförbund och Hallands Golfdistriktsförbund
Att delta på de möten Hallands Golfdistriktförbund anordnar