Medlem

Alkohol-och drogbestämmelser

ALKOHOL-OCH DROGBESTÄMMELSER
SGF:s alkoholbestämmelser
Även om det är en viktig del av flera golfbanors koncept att det är möjligt att servera alkoholhaltiga drycker i anslutning till golfbanan, är det också viktigt för golfklubben att alkoholförtäringen sker på ett sunt och korrekt sätt.

Det är till exempel enligt SGF:s alkoholbestämmelser och RF:s stadgar inte tillåtet att företagsrepresentanter i samband med ”företagsgolf” utbjuder alkoholhaltiga drycker till golfspelare – framförallt under pågående rond.

Juridiska Nämnden har med stöd av RF:s stadgar ålagt en golfklubb, i egenskap av ansvarig för evenemanget ifråga, att böta 10 000 kronor för att ha brutit mot RF:s stadgar avseende golfklubbars tävlingsverksamhet.

Juridiska Nämnden har även anfört följande om SGF:s alkoholbestämmelser:
Av Spel- och tävlingshandboken punkt 1.12.1 ”Alkohol och droger” följer att alkoholhaltiga drycker inte får konsumeras på golfbanan i samband med tävlingsspel.

Svenska Golfförbundets ”Spel- och tävlingshandbok” 2023
Paragraf 1.12.1 Alkohol och droger:
En spelare får inte konsumera droger eller alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25
volymprocent alkohol under en tävlingsrond. En spelare får heller inte vara berusad eller på
annat sätt påverkad av droger under en tävlingsrond. Här gäller samma krav på spelaren som
lagstiftningen ställer på bilförare.
Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 1.2 om spelaren bryter
mot dessa bestämmelser.

När det gäller alkohol i samband med tränings- och sällskapsspel kan varje enskild klubb
utfärda bestämmelser om detta i sina lokala ordningsföreskrifter.

Att spela sällskapsspel i berusat tillstånd är dock inte förenligt med allmänt golfvett och inte heller acceptabelt ur idrottsliga synpunkter. Det är inte heller förenligt med den policy mot alkoholförtäring som RF och SGF ställt sig bakom. För den som under eller i anslutning till golfspel inför utomstående uppträtt i synbart berusat tillstånd kan ansvar enligt 14 Kap 2 § 13 p RF:s stadgar komma i fråga. Där stadgas om uppträdande som skadat eller uppenbarligen kunnat skada idrottens anseende. För ansvar enligt denna bestämmelse bör dock, som nämnts, krävas att uppträdandet har bevittnats även av utomstående och inte enbart av medspelare i bollen.